زیره کرمان 1000 گرم            %9

زیره کرمان 1000 گرم

110,000 تومان 100,000 تومان
عسل 1000 گرم %0

عسل 1000 گرم

90,000 تومان 90,000 تومان
مغز گردو ممتاز 1000 گرم %17

مغز گردو ممتاز 1000 گرم

240,000 تومان 200,000 تومان
خرما مضافتی 1000 گرم %0

خرما مضافتی 1000 گرم

25,000 تومان 25,000 تومان
کلمپه زعفرانی 1000 گرم %0

کلمپه زعفرانی 1000 گرم

35,000 تومان 35,000 تومان
قاووت رژیمی 1000 گرم %4

قاووت رژیمی 1000 گرم

83,000 تومان 80,000 تومان
قاووت بندری 1000 گرم %2

قاووت بندری 1000 گرم

88,000 تومان 86,000 تومان
قاووت رازیانه 1000 گرم %6

قاووت رازیانه 1000 گرم

88,000 تومان 83,000 تومان
قاووت پسته 1000 گرم %11

قاووت پسته 1000 گرم

145,000 تومان 129,000 تومان